Pořízení nové velkokapacitní cisterny CAS 30 Tatra 815-7 z programu IROP

V rámci IROP – výzva č. 19 – Technika pro IZS – SC 1.3 získalo město Lišov finanční prostředky na realizaci projektu „Pořízení velkokapacitní cisterny, Lišov“, CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000058. Díky těmto prostředkům převzali dobrovolní hasiči Lišov na konci listopadu 2017 nové hasičské vozidlo. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku v provedení pro velkoobjemové hašení s velkokapacitní nádrží na nekontaminovanou vodu, vysokotlakou částí požárního čerpadla a s výkonnou asanační lištou. Toto vozidlo je určeno především k nasazení při hašení rozsáhlých lesních požárů, v extrémně náročných terénních a prostorově omezených podmínkách, zajišťování požární vody k hašení (dálková doprava, kyvadlová doprava), nouzové zásobování užitkovou vodou či pomoc objektům kritické infrastruktury chlazením vodou. Jedná se o modifikaci požárního automobilu s označením „CAS 30/9000/540 – S 3 VH“ podle TP-STS/01A-2011, část I, vydanými MV-GŘ HZS ČR (dále jen „CAS“).

Úspěšnou realizací projektu je zvýšena připravenost složky IZS – Jednotky SDH města Lišov k řešení a řízení rizik a katastrof, k přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Hlavním cílem projektu byla modernizace techniky JSDH Lišov a s tím související lepší připravenost jednotky pro rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením nové velkokapacitní CAS.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • Ochrana majetku
  • Ochrana infrastruktury zajišťující fungování oblasti
  • Ochrana životního prostředí
  • Zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti JSDH Lišov
  • Zvýšení vybavenosti základních složek IZS
  • Zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů
  • Zlepšení komunikace při zásahu mezi jednotlivými cílovými skupinami
  • Pokrytí extrémně náročných terénních podmínek
  • Zvýšení účinnosti hašení

Výše uvedený hlavní cíl a specifické cíle jsou plně v souladu se specifickým cílem Integrovaného regionálního operačního programu 1.3, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Projekt je zaměřen na zajištění připravenosti prostřednictvím modernizace techniky u základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v území se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky.

Hlavním výstupem / výsledkem projektu bylo pořízení jedné velkokapacitní CAS pro JSDH Lišov. Jednotka SDH Lišov působí v ORP České Budějovice, jejíž správní území je vyhodnoceno jako území se zvýšeným výskytem extrémního sucha a mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Cíle projektu jsou tak zcela v souladu se specifickým cílem 1.3 IROP.